On 16 October 2014, the National Council of the Slovak Republic adopted Act No. 307/2014 Coll. on Certain Measures Related to Reporting of Anti-social Activities and on Amendment and Supplements to Certain Acts, considered the first more comprehensive regulation of whistleblowing in Slovakia. The Act came into force on 1 January 2015.

The new legal regulation introduces, for some employers, obligations to be fulfilled in a relatively short, half-year period; a failure to fulfil them is penalized by a fine of up to €20,000.

This overview provides basic information on the objectives of the new Act in protecting whistleblowers and on new obligations imposed on employers.

Should you have any questions in relation to the new Act, please contact Jana Pagáčová or Peter Devínsky.

 

Dňa 16. októbra 2014 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je považovaný za prvú komplexnejšiu úpravu tzv. whistleblowingu na Slovensku. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2015.

Nová právna úprava zavádza pre niektorých zamestnávateľov povinnosti, ktorých nesplnenie v relatívne krátkej, polročnej dobe, penalizuje pokutou až do maximálnej výšky 20 tisíc eur.

Tento prehľad poskytuje základnú informáciu o predmete nového zákona slúžiaceho na ochranu whistleblowerov a o nových povinnostiach, ktoré zamestnávateľom ukladá.

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s vyššie uvedeným, kontaktujte prosím Janu Pagáčovú alebo Petra Devínskeho.

Viac informácií nájdete v našej.